Now showing items 1-1 of 1

  • Perfluorooctanesulfonate and perfluorooctanoate exacerbate airway inflammation in asthmatic mice and in vitro 

   Yang, Mo; Li, Li-Yue; Qin, Xiao-Di; Ye, Xiao-Yan; Yu, Shu; Bao, Qing; Sun, Lin; Wang, Zhi-Bin; Bloom, Michael S; Jalava, Pasi; Hu, Li-Wen; Yu, Hong-Yao; Zeng, Xiao-Wen; Yang, Bo-Yi; Dong, Guang-Hui; Li, Chun-Wei (Elsevier BV, 2021)
   Emerging evidence suggests associations between Perfluoroalkyl substances (PFASs) exposure and asthma, but the findings are inconsistent. The current study sought to investigate whether perfluorooctanesulfonate (PFOS) and ...
   Tieteelliset aikakauslehtiartikkelit